Usluge

Pružanje advokatskih usluga obuhvata širok spektar pravnih aktivnosti koje advokati pružaju svojim klijentima kako bi ih savetovali, zastupali i štitili u različitim pravnim pitanjima. Ovo uključuje, izmedju ostalog, pravno savetovanje, zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima , pripremu i analizu dokumenata.
Advokati igraju ključnu ulogu u pravnom sistemu i pomažu pojedincima i organizacijama da se zaštite, ostvare svoja prava i postupaju u skladu sa zakonom. Njihove usluge su od suštinskog značaja u rešavanju pravnih pitanja i sporova.

Kontaktirajte nas

Usluge koje nudimo

 • Poslovno pravo

 • Gradjansko pravo

 • Krivično pravo

 • Upravno pravo

 • Arbitražno pravo

 • Restitucija oduzete imovine

Oblasti

Poslovno pravo

Privredno pravo

Pružanje usluga iz oblasti privrednog prava, takođe poznatog kao poslovno pravo ili komercijalno pravo, obuhvata širok spektar pravnih usluga koje se odnose na poslovne aktivnosti i komercijalne transakcije. Ovo se primenjuje na različite aspekte poslovanja, uključujući pravne odnose između kompanija, regulaciju tržišta i zaštitu prava klijenata. Evo nekoliko ključnih usluga i aktivnosti u okviru privrednog prava:

 

 1. Pravno savetovanje za preduzeća: Pružanje pravnih saveta privrednim društvima i preduzetnicima i sa svim pitanjima koja se pojavljuju u poslovanju. 
 2. Ugovori i transakcije: Izrada, pregled i pregovaranje o komercijalnim ugovorima, uključujući ugovore o prodaji, ugovore o zakupu, ugovore o partnerstvu i druge poslovne sporazume.
 3. Korporativno pravo: Savetovanje i zastupanje kompanija u vezi sa korporativnim pitanjima, kao što su osnivanje društava, upravljanje društvima i statusne promene. 
 4. Intelektualna svojina: Zaštita intelektualne svojine kompanija, uključujući patente, autorska prava, zaštitne znakove i trgovinske tajne.
 5. Fuzije i akvizicije: Pravno savetovanje i zastupanje u slučajevima spajanja i preuzimanja, uključujući due diligence, izradu ugovora i regulatornu usklađenost.
 6. Radno pravo: Pitanja zapošljavanja,  izrada ugovora o radu i drugih opštih radnopravnih akata i rešavanje pitanja prava i obaveza zaposlenih
 7. Finansijsko pravo: Pružanje pravnih usluga u vezi sa finansijskim transakcijama, uključujući kreditiranje, hartije od vrednosti i regulative u bankarskom sektoru.
 8. Rešavanje sporova: Zastupanje kompanija u komercijalnim sporovima, medijaciji i arbitraži.
 9. Zastupanje privrednih društava u stečajnim postupcima, izvršnim postupcima kao i postupcima reorganizacije i restrukturiranja.
 10. Poresko pravo: Pružanje saveta u vezi sa oporezivanjem i poreskom planiranjem .

Privredno pravo igra ključnu ulogu u olakšavanju i regulaciji poslovnih aktivnosti i transakcija. Advokati i pravni savetnici specijalizovani za privredno pravo igraju ključnu ulogu u osiguranju da se poslovanje vodi u skladu sa zakonima i regulativima, minimizirajući pravne rizike i obezbeđujući zaštitu prava klijenata.

Bankarstvo i finansije

Pružanje usluga iz oblasti bankarstva i finansija obuhvata pravne aktivnosti i savetovanje u vezi sa bankarskim poslovanjem, finansijskim transakcijama, investicijama i regulatornim pitanjima u finansijskom sektoru. Advokati specijalizovani za ovu oblast igraju ključnu ulogu u osiguranju da se finansijske transakcije sprovode u skladu sa zakonima i regulativima, i u zaštiti interesa klijenata. Evo nekoliko ključnih usluga i aktivnosti u oblasti bankarstva i finansija:

 

 1. Regulativa i usklađenost: Praćenje i osiguranje usaglašenosti sa regulativima i zakonima u finansijskom sektoru, uključujući pravila o sprečavanju pranja novca i regulaciju tržišta kapitala.
 2. Bankarsko pravo: Pružanje pravnih usluga bankama i drugim finansijskim institucijama u vezi sa njihovim operacijama, ugovorima i korporativnim pitanjima.
 3. Transakcije i krediti: Izrada i pregled finansijskih ugovora, kreditnih aranžmana i komercijalnih transakcija.
 4. M&A u bankarstvu: Zastupanje banaka i finansijskih institucija u slučajevima fuzija i akvizicija ili kupovine drugih finansijskih subjekata.
 5. Bankarske garancije i instrumenti: Pružanje pravne podrške u vezi sa izdavanjem i upotrebom bankarskih garancija, avala i drugih finansijskih instrumenata.
 6. Pravna zaštita potrošača: Zaštita prava potrošača u bankarskim i finansijskim transakcijama, uključujući prava na privatnost i pravila o zaduživanju.
 7. Zaštita od prevara: Pružanje pravne podrške u slučajevima prevara i finansijskih zloupotreba.
 8. Rešavanje sporova: Zastupanje klijenata u finansijskim sporovima, uključujući sporove između banaka, klijenata i regulatora.

Finansijski sektor je visoko regulisan i podložan konstantnim promenama u zakonodavstvu i regulativima. Pravno savetovanje i podrška od strane stručnjaka u oblasti bankarstva i finansija od suštinskog je značaja kako bi se osigurala usklađenost sa zakonima i regulativima i minimizirali pravni rizici u finansijskim transakcijama i operacijama.

Poresko pravo

Pružanje usluga iz oblasti poreskog prava obuhvata različite aspekte vezane za oporezivanje pojedinaca, preduzeća i organizacija. Ovo područje prava bavi se zakonima, propisima i poreskom politikom koja se primenjuje na prihod, dobitak, imovinu i druge oblike prihoda ili transakcija. Evo nekoliko ključnih usluga i aktivnosti koje pravni stručnjaci pružaju u oblasti poreskog prava:

 

 1. Pružanje saveta i usluga preduzećima u vezi sa poreskim aspektima poslovanja, uključujući oporezivanje dobiti, poreze na dodatu vrednost (PDV) i druge poreze.
 2. Pružanje usluga pojedincima u vezi sa porezima na dohodak, nasleđe, poklone, imovinu i druge poreze koji se odnose na lične finansije.
 3.  Zastupanje pred poreskim organima: Zastupanje klijenata u komunikaciji i pregovorima s poreskim vlastima i organima tokom poreskih kontrola, revizija i postupaka.
 4. Rešavanje poreskih sporova: Pružanje pravne podrške i zastupanje klijenata u slučajevima poreskih sporova, uključujući žalbe, prigovore i sudski postupak pred sudovima
 5. Prekršajni postupak, privredni prestupi i krivični postupak u vezi sa porezima

 

Poresko pravo je složeno i može se razlikovati od države do države, a često se menja sa promenama zakona i propisa. Pravni stručnjaci u oblasti poreskog prava igraju ključnu ulogu u pomaganju pojedincima i organizacijama da razumeju i ispunjavaju svoje poreske obaveze, optimizuju svoje poreze i reaguju na promene u poreskom  zakonodavstvu

Zaštita intelektualne svojine

Pružanje usluga iz oblasti intelektualne svojine (IS) obuhvata različite pravne aktivnosti i savetovanje vezano za zaštitu intelektualnih prava kao što su patenti, autorska prava, zaštitni znakovi, dizajn prava i druge vrste intelektualne svojine. Ovo je posebno važno za pojedince, kompanije i kreativne profesionalce kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo od neovlašćenog korišćenja ili kopiranja. Evo nekoliko ključnih usluga i aktivnosti u oblasti intelektualne svojine:

 

 1. Registracija patenata: Pomaganje izumiteljima u registraciji patenata kako bi se zaštitila nova i inovativna tehnologija.
 2. Autorska prava: Pružanje pravne podrške piscima, umetnicima i kreatorima kako bi zaštitili svoje autorske radove, kao što su knjige, muzika, filmovi i softver.
 3. Zaštitni znakovi: Registracija i zaštita zaštitnih znakova, logotipa i brendova kako bi se sprečilo kopiranje ili neovlašćena upotreba.
 4. Dizajn prava: Zaštita dizajna i izgleda proizvoda ili ambalaže.
 5. Trgovinske tajne: Pravno savetovanje u vezi sa zaštitom trgovinskih tajni i poslovnih tajni.
 6. Licensing i transfer intelektualne svojine: Pomoć u pregovaranju i izradi ugovora o licenciranju, prodaji ili prenosu intelektualne svojine.
 7. Sporovi u vezi sa intelektualnom svojinom: Zastupanje klijenata u slučajevima kršenja intelektualnih prava, uključujući sudskim putem ili alternativnim metodama rešavanja sporova.

Nekretnine i građevinsko pravo

Pružanje usluga iz oblasti nekretnina i građevinskog prava obuhvata širok spektar pravnih aktivnosti koje se odnose na posedovanje, kupovinu, prodaju, razvoj i izgradnju nepokretne imovine, kao i rešavanje pravnih pitanja vezanih za nekretnine i građevinske projekte. Pravni stručnjaci specijalizovani za ovu oblast igraju ključnu ulogu u osiguranju da se poslovi sa nekretninama obavljaju u skladu sa zakonima i regulativima. Evo nekoliko ključnih usluga i aktivnosti u oblasti nekretnina i građevinskog prava:

 

 1. Kupovina i prodaja nekretnina: Izrada i pregled ugovora o kupoprodaji nekretnina, kao i asistencija u procesu prenosa vlasništva.
 2. Pravna Due Diligence: Provera pravnih aspekata nekretnina kako bi se identifikovali potencijalni pravni problemi pre nego što se obavi kupovina.
 3. Iznajmljivanje i zakup: Izrada ugovora o iznajmljivanju ili zakupu nekretnina, kao i zastupanje zakupodavaca i zakupaca u sporovima.
 4. Urbanizam i građevinski propisi: Pružanje pravnih saveta o urbanističkim planovima, građevinskim dozvolama i drugim regulativima u vezi sa građevinskim projektima.
 5. Sporovi u vezi sa nekretninama: Zastupanje klijenata u sporovima  u vezi sa nekretninama 
 6. Građevinski ugovori: Izrada i pregled građevinskih ugovora, kao i rešavanje sporova u vezi sa građevinskim projektima.
 7. Pravna zaštita prava svojine: Pružanje pravne podrške zaštiti prava svojine na nekretninama i rešavanju pitanja vezanih za posedovanje.
 8. Pravo na nasleđivanje nekretnina: Savetovanje o pravnom nasleđivanju nekretnina i izrada testamenata ili porodičnih aranžmana.
 9. Investicije u nekretnine: Pružanje pravnih usluga investitorima koji ulažu u projekte nekretnina.
 10. Promet zemljišta i parcelacija: Savetovanje o prometu zemljišta i parcelaciji.
 11. Hipoteke i zajmovi: Savetovanje u vezi sa hipotekama i zajmovima za kupovinu nekretnina.
 12. Zastupanje u postupcima legalizacije.
 13. Zastupanje u postupcima eksproprijacije.

 

Nekretnine i građevinsko pravo su ključne oblasti koje zahtevaju pažljivo pravno savetovanje i zastupanje kako bi se izbegli pravni problemi i osiguralo da se poslovi sa nekretninama obavljaju u skladu sa zakonima i propisima. Advokati specijalizovani za ovu oblast prava igraju ključnu ulogu u rešavanju pravnih pitanja i sporova u vezi sa nekretninama i građevinskim projektima

Stvarno pravo

Stvarno pravo, takođe poznato kao stvarno pravno pravo ili imovinsko pravo, obuhvata pravne odnose koji se odnose na nepokretnu imovinu, kao što su nekretnine (npr. zemljište, zgrade) i stvari koje su s njima povezane. Pružanje usluga iz ove oblasti prava uključuje različite aspekte vezane za vlasništvo i korišćenje nepokretne imovine. Evo nekoliko ključnih oblasti i usluga stvarnog prava:

 

 1. Kupovina i prodaja nekretnina: Pravni savetnici i advokati pomažu pojedincima i organizacijama u procesu kupovine ili prodaje nekretnina. To uključuje pregovore, izradu ugovora, proveru pravnog statusa nekretnina i završne pravne korake u vezi s prenosom vlasništva.
 2. Hipoteke i finansiranje: Pružanje saveta o hipotekama, zajmovima za nekretnine, založnim izjavama i drugim oblicima finansiranja kupovine. 
 3. Zakup nekretnina: Pomaganje u izradi i pregovorima o komercijalnim i stambenim ugovorima o zakupu nekretnina.
 4. Vlasnički problemi: Rešavaju sporove u vezi sa vlasništvom nad nekretninama, kao što su smetanje poseda, stvarne službenosti, pitanje  razgraničenja nepokretnosti i sl.
 5. Pružanje usluge u vezi sa upravljanjem i prenosom imovine, uključujući izradu testamenata, ugovora i drugih instrumenata zaštite imovine.
 6. Urbanizam i izgradnja: Pružanje pravnih saveta u vezi sa urbanističkim planiranjem, građevinskim dozvolama, građevinskima ugovorima i drugim pitanjima o  gradnji nekretnina.
 7. Zemljišnoknjižno pravo: Pomaganje  u postupcima registracije i upisa prava vlasništva i tereta na nekretnine u katastrima nepokretnosti

 

Pravni stručnjaci specijalizovani za stvarno pravo igraju ključnu ulogu u zaštiti prava vlasnika nekretnina, obezbeđujući pravilno funkcionisanje tržišta nepokretne imovine i rešavajući pravne sporove u vezi s istom. S obzirom na složenost i obim ovih pitanja, stručna pravna pomoć često je neophodna kako bi se osiguralo da se sve transakcije i postupci izvode u skladu sa zakonom.

Obligaciono pravo

Pružanje usluga iz oblasti obligacionog prava, takođe poznatog kao pravo obaveza ili ugovorno pravo, obuhvata pravne aktivnosti i savetovanje u vezi sa stvaranjem, izvršavanjem i kršenjem ugovora i obaveza između pojedinaca, kompanija i drugih pravnih subjekata. Obligaciono pravo se fokusira na pravila koja regulišu obaveze i odnose između strana u ugovorima. Evo nekoliko ključnih usluga i aktivnosti u okviru obligacionog prava:

 

 1. Izrada ugovora: Izrada i pregled različitih vrsta ugovora obligacionog prava.
 2. Pregovaranje i zaključenje ugovora: Pružanje pravne podrške u pregovorima o uslovima ugovora i zaključivanje valjanih ugovora.
 3. Izvršenje ugovora: Pomaganje klijentima da obezbede izvršenje ugovora od strane druge strane, uključujući naplatu duga ili ispunjenje drugih obaveza.
 4. Raskid ugovora: Savetovanje u vezi sa raskidom ugovora u slučaju neispunjenja obaveza ili povrede ugovora.
 5. Naknada štete: Zastupanje u postupcima naknade ugovorne i vanugovorne  štete. 
 6. Porezi i ugovori: Pružanje pravne podrške u vezi sa porezima koji se odnose na ugovore i transakcije.
 7. Sporovi i arbitraža: Zastupanje klijenata u slučajevima kršenja ugovora i rešavanju sporova pred sudom ili arbitražom.
 8. Posredovanje i pregovori: Učestvovanje u posredovanju i pregovorima između strana kako bi se postigao sporazum bez potrebe za sudskim postupkom.
 9. Pravno savetovanje: Pružanje opštih pravnih saveta u vezi sa obavezama i pravima u okviru ugovora i obligacionih odnosa.

Obligaciono pravo je od suštinskog značaja u poslovnom i svakodnevnom životu jer se većina pravnih odnosa i transakcija oslanja na ugovore i obaveze. Advokati i pravni stručnjaci koji se bave ovom oblašću igraju ključnu ulogu u osiguranju da se ugovori sastave ispravno, izvršavaju po zakonu i da se rešavaju sporovi na pravičan način.

Porodično pravo

Pružanje usluga iz oblasti porodičnog prava obuhvata pravne aktivnosti i savetovanje u pitanjima koja se odnose na porodične odnose, brak, razvod, starateljstvo nad decom, alimentaciju, imovinu i druga pravna pitanja vezana za porodice. Evo nekoliko ključnih usluga i aktivnosti u okviru porodičnog prava:

 

 1. Razvod braka: Pružanje pravne podrške i zastupanje supružnika u postupcima razvoda braka, uključujući pitanja podele imovine, alimentacije i starateljstva nad decom.
 2. Starateljstvo nad decom: Pomaganje roditeljima u utvrđivanju starateljstva nad decom, izradi planova za starateljstvo i rešavanju sporova u vezi s decom.
 3. Alimentacija: Zastupanje klijenata u slučajevima koji se odnose na utvrđivanje iznosa alimentacije koji jedan supružnik treba da plaća drugom ili deci.
 4. Imovina i zajednička imovina: Pomaganje u određivanju kako će se podeliti zajednička imovina u slučaju razvoda ili u toku trajanja braka.
 5. Prenos imovine: Savetovanje u vezi s transferom imovine između supružnika ili članova porodice, uključujući izradu testamenata i planiranje nasleđivanja.
 6. Zaštita od nasilja u porodici: Pružanje pravne podrške žrtvama nasilja u porodici i pomoć u dobijanju naloga o zabrani pristupa ili drugih mera zaštite.
 7. Medijacija i posredovanje: Učestvovanje u medijaciji kako bi se postigli sporazumi između supružnika ili roditelja u sporu, bez odlaska na sud.
 8. Brak i partnerstvo: Pružanje pravne podrške u vezi sa sklapanjem braka i rešavanjem pitanja vezanih za bračne ili partnerske odnose.

 

Porodično pravo se bavi pitanjima koja su duboko lična i emotivna, i advokati koji se bave ovom oblašću trebaju imati razumevanje i empatiju prema klijentima. Njihove usluge su ključne za osiguranje pravednog i pravno održivog rešavanja porodičnih sporova i pitanja.

Nasledno pravo

Pružanje usluga iz oblasti naslednog prava obuhvata pravne aktivnosti koje se tiču nasleđivanja imovine, testamenta, poklona i drugih aspekata prenosa imovine za života i nakon smrti. Evo nekoliko ključnih usluga i aktivnosti u okviru naslednog prava:

 

 1. Testamenti i testamentalna dispozicija: Pomaganje pojedincima u izradi testamenata kako bi regulisali raspodelu svoje imovine nakon smrti.
 2. Porez na nasleđe i poklone: Pružanje saveta i podrške u vezi sa porezima na nasleđe i poklone kako bi se minimizirali poreski tereti.
 3. Alimentacija i zakonski naslednici: Pitanja koja se odnose na prava supružnika, dece i drugih zakonskih naslednika.
 4. Ostavinski postupci: Zastupanje klijenata u sudskim ili administrativnim postupcima za utvrđivanje i raspodelu nasleđene imovine.
 5. Sporovi u vezi sa nasledstvom: Rešavanje sporova među naslednicima.
 6. Nasleđivanje nekretnina: Savetovanje o pravima i obavezama u vezi sa nasleđivanjem i upravljanjem nekretninama.
 7. Međunarodno nasledno pravo: Specijalizacija u pravu koje se odnosi na nasleđivanje imovine u međunarodnom kontekstu, kada postoje inostrani elementi.
 8. Razne vrste nasledstva: Pružanje pravne podrške u vezi sa različitim vrstama imovine koja se može naslediti, uključujući novac, vrednosne papire, poslovne udele, umetnička dela i druge vrednosti.

 

Pružanje usluga iz oblasti naslednog prava igra ključnu ulogu u osiguranju da se imovina raspodeli u skladu s željama preminulog i u skladu sa zakonima i regulativima. Advokati i pravni savetnici specijalizovani za nasledno pravo pomažu pojedincima i porodicama da planiraju svoje nasleđe i ostvare svoje pravne ciljeve u vezi sa imovinom.

Radno pravo

Pružanje usluga iz oblasti radnih odnosa, takođe poznate kao radno pravo ili pravo rada, obuhvata različite pravne aspekte vezane za radne odnose između zaposlenih i poslodavaca. Ove usluge se odnose na zaštitu prava i obaveza zaposlenih i poslodavaca u okviru radnog zakonodavstva. Evo nekoliko ključnih usluga i aktivnosti koje pravni stručnjaci pružaju u oblasti radnih odnosa:

 

 1. Pregovori o ugovorima o radu: Pomaganje u pregovorima o uslovima zaposlenja i izradi ugovora o radu za zaposlene.
 2. Pitanja zapošljavanja i otkaza: Pružanje pravnih saveta o zapošljavanju i prestanku radnih odnosa, uključujući prava i obaveze strana u slučajevima otkaza ili sporova.
 3. Prava zaposlenih: Zastupanje zaposlenih u pitanjima kao što su plata, radno vreme, radno okruženje, povrede na radu, prava sindikata i druge teme koja se tiču radnih odnosa.
 4. Prava poslodavaca: Pružanje pravnih saveta i zastupanje poslodavaca u pitanjima kao što su politike zapošljavanja, disciplinski postupci i zaštita od tužbi.
 5. Radna zakonodavstva i regulative: Pružanje informacija i saveta o primeni radnog zakonodavstva, pravilnika i regulativa.
 6. Radno pravo za maloletnike: Pružanje pravnih usluga i zaštite prava mladih radnika u skladu s posebnim propisima koji se odnose na maloletnike
 7. Arbitraža i posredovanje: Učestvovanje u postupcima alternativnog rešavanja sporova u vezi s radnim odnosima.
 8. Radno pravo u okviru preduzeća: Pomaganje preduzećima u usklađivanju s radnim zakonodavstvom, uključujući postupke zapošljavanja, otpuštanja, radnike bezbednosti i zaštitu na radu.
 9. Diskriminacija i zlostavljanje na radu: Pružanje pravne podrške i zastupanje u slučajevima diskriminacije, uznemiravanja i neetičkog ponašanja na radu.
 10. Zaštita prava radnika u  postupcima stečaja ili reorganizacije poslodavca.

 

Pružanje usluga iz oblasti radnih odnosa ima za cilj zaštitu i regulaciju radnih prava, kako zaposlenih tako i poslodavaca, i obezbeđuje pravične i zakonite radne odnose. Advokati i pravni savetnici specijalizovani za radno pravo igraju ključnu ulogu u rešavanju sporova, pružanju pravne podrške i oblikovanju pravilima i postupcima vezanim za radne odnose

Krivično pravo

Pružanje usluga iz svih oblasti kazneno pravne materije , odbrane okrivljenih , kao i zastupanje oštećenih u krivičnim  postupcima, prekršajnim postupcima i  postupcima u privrednim prestupima.

Krivično pravo, prekršaji i privredni prestupi su različite oblasti prava koje se bave protivzakonitim postupcima fizičkih i pravnih lica, ali se razlikuju po težini, posledicama i načinu procesuiranja. 

Osnovne razlike su:

Krivično pravo:

 

Krivično pravo se bavi najtežim protivzakonitim postupcima, nazvanim krivična dela. To su postupci koji predstavljaju ozbiljno narušavanje zakona i društvenih normi. Osobe optužene za krivična dela suočavaju se sa ozbiljnim posledicama, uključujući kaznu zatvora, novčane kazne ili druge sankcije.

 

Prekršaji:

 

Prekršaji su protivzakoniti postupci koji su  povrede zakona ali su obično manje ozbiljni od krivičnih dela. Kazne za prekršaje obično uključuju novčane kazne, oduzimanje vozačke dozvole, rad za opšte dobro, ili slične manje ozbiljne sankcije. Postupak za prekršaje često je brži i manje formalan nego krivični postupak.

 

Privredni prestupi:

 

Privredni prestupi se odnose na nezakonite postupke koji se dešavaju u kontekstu poslovanja i privrede. Sankcije za privredne prestupe mogu uključivati novčane kazne, gubitak dozvola za poslovanje, oduzimanje imovine ili druge mere. Privredni prestupi se često rešavaju u okviru posebnih privrednih sudova ili regulatornih tela

 

Advokati naše advokatske kancelarije u svojstvu branilaca ili punomoćnika pružaju pravne usluge klijentima pred osnovnim i višim javnim tužilaštvima i sudovima na teritoriji Republike Srbije I Crne Gore, pred Specijalnim odeljenjima tužilaštva , odnosno sudova u Republici Srbiji i Crnoj Gori a posebno pred posebnim odeljenjima za organizovani i visokotehnološki kriminal.

Osnovne usluge koje pružamo su:

 

 1. Pravni saveti: Advokati pružaju pravne savete osobama koji su okrivljeni za krivična dela,  prekršaje i privredne prestupe ili koji su oštećeni . To uključuje razumevanje prava i obaveza, savete o postupku, prava tokom hapšenja i prava tokom suđenja.
 2. Odbrana okrivljenih: Advokati brane okrivljene pred  tužilaštvom i sudom, pripremajući i iznoseći argumente, predstavljajući dokaze, i boreći se za interese svojih klijenata.
 3. Prikupljanje dokaza u korist odbrane , analiza dokaza, istraživanje činjenica i priprema pravilnih pravnih argumenata.
 4. Medijacija i nagodbe: Pomaganje klijentima da postignu dogovor ili nagodbu s tužilaštvom radi izbegavanja suđenja ili postizanja manje stroge kazne.
 5. Žalbe i vanredni pravni lekovi: Pružanje pomoći u slučaju da osuđena osoba želi uložiti žalbu ili vanredni pravni lek
 6. Pitanje oštećenih: Pružaju pomoć i zaštitu žrtvama krivičnih dela, uključujući pravno zastupanje tokom postupka, traženje odštete i zaštite njihovih interesa.
 7. Krivično pravo za maloletnike: Advokati specijalizovani za krivično pravo za maloletnike pružaju usluge osobama mlađim od 18 godina koje su optužene za krivična dela.
 8. Rad u oblasti krivičnog prava za određene vrste krivičnih dela: Specijalizacija u određenim vrstama krivičnih dela, kao što su krivična dela iz oblasti privrednog kriminala
 9. Pružanje pravnih usluga u vezi sa izvršenjem krivičnih sankcija, alternativnog izvršenja krivičnih sankcija, kao i podnošenje pravnih sredstava u vezi sa uslovnim otpustom
 10. Nacionalna i međunarodna saradnja: Advokati mogu sarađivati sa drugim pravnicima, agencijama za sprovođenje zakona i međunarodnim organizacijama u vezi s krivičnim slučajevima koji imaju međunarodne komponente

Pružanje usluga iz oblasti krivičnog prava ima za cilj zaštitu prava okrivljenih i oštećenih, kao i obezbeđivanje pravičnog suđenja i ispunjavanje zakonskih obaveza u krivičnim postupcima. Pravni stručnjaci u ovoj oblasti igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju poštenih i pravilnih krivičnih postupaka i zaštiti interesa svojih klijenata.

Osim toga, pružanje usluga iz oblasti krivičnog prava, posebno pred specijalnim sudom, obuhvata pravne aktivnosti koje se odnose na slučajeve krivičnih dela i postupke koji se često smatraju posebnim ili kompleksnim i zahtevaju multidisciplinarni pristup. Specijalni sudovi obično se bave određenim vrstama krivičnih slučajeva, kao što su organizovani kriminal, korupcija, terorizam ili drugi složeni krivični slučajevi. 

Specijalni sudovi igraju ključnu ulogu u procesu pravde za složene krivične slučajeve. Advokati koji se bave ovom oblašću moraju imati duboko razumevanje krivičnog prava, procedura i specifičnosti slučajeva koje se razmatraju pred specijalnim sudovima kako bi pružili efikasnu i pravičnu pravnu odbranu ili zastupanje.

Upravno pravo

Upravno pravo obuhvata pravila, norme i propise koji regulišu odnos između građana i državne uprave ili između različitih organa vlasti. Pružanje usluga iz oblasti upravnog prava obuhvata različite aspekte državnih i administrativnih poslova. Ovde su neke od glavnih usluga i aktivnosti koje pravni stručnjaci pružaju u okviru upravnog prava:

 

 1. Saveti i zastupanje: Pravni savetnici i advokati pružaju klijentima savete u vezi s upravnim postupcima i zastupaju ih pred upravnim organima i sudovima.
 2. Administrativne žalbe: Pomažu klijentima u podnošenju žalbi i prigovora protiv organa uprave. 
 3. Pomoć u procesu regulative: Pravni stručnjaci mogu pomagati pojedincima i preduzećima u razumevanju i pridržavanju propisa, licenciranju, dozvolama i drugim administrativnim procedurama.
 4. Radni odnosi u javnom sektoru: Pravni savetnici pružaju usluge u vezi s radnim odnosima, zapošljavanjem i pravima zaposlenih u javnom sektoru.
 5. Poresko upravo pravo: Pružaju pomoć u vezi sa oporezivanjem i rešavanjem poreskih sporova sa nadležnim poreskim organima.
 6. Sprovođenje upravnih odluka: Pomažu klijentima u sprovođenju odluka državnih organa i agencija, kao i zaštitu prava u postupcima prinudnog izvršenja.
 7. Upravni sporovi: Zastupaju klijente u sporovima koji uključuju osporavanje odluka državnih organa pred sudom.

Upravno pravo je izuzetno važno kako za pojedince, tako i za organizacije u sa  državnom upravom. Pružanje usluga iz ove oblasti pomaže osiguranju prava građana i organizacija, pridržavanju zakona i regulativa, kao i rešavanju administrativnih sporova.

Arbitražno pravo

Pružanje usluga iz oblasti arbitražnog prava obuhvata različite aspekte vezane za alternativno rešavanje sporova (ARS), posebno arbitražu. Arbitraža je proces rešavanja sporova između stranaka van sudskog sistema, gde strane izaberu arbitra ili panel arbitara da donesu odluku o sporu. Ovde su neke od ključnih usluga i aktivnosti koje pravni stručnjaci pružaju u oblasti arbitražnog prava:

 

 1. Saveti o arbitražnom postupku: Pružanje informacija i saveta stranama o arbitražnom postupku, uključujući izbor arbitra, izbor arbitražnog instituta i procedura koje će se koristiti.
 2. Priprema arbitražnih klauzula: Pomaganje strankama u uključivanju arbitražnih klauzula u svoje ugovore, što predstavlja sporazum da će se budući sporovi rešavati arbitražom.
 3. Zastupanje u arbitraži: Pravni savetnici i advokati zastupaju stranke u arbitražnom postupku. 
 4. Izbor arbitra: Pomaganje strankama u izboru kvalifikovanih arbitara ili arbitražnih panela koji će presuđivati u njihovom slučaju.
 5. Medijacija i posredovanje: Pružanje usluga medijacije ili posredovanja kako bi se pokušalo postići mirno rešenje spora pre nego što se preduzmu koraci za arbitražu.
 6. Postupci izvršenja arbitražnih odluka: Pružanje pomoći u sprovođenju arbitražnih odluka, uključujući sudsku verifikaciju i izvršenje takvih odluka ili pokretanje postupka za poništaj arbitražne odluke 
 7. Saveti o međunarodnoj arbitraži: Pružanje specijalizovanih saveta u vezi s međunarodnom arbitražom, što uključuje pitanja sukoba zakona i priznanja stranih arbitražnih odluka.

 

Arbitraža se često koristi u međunarodnim trgovinskim sporovima, sporovima između kompanija, kao i u drugim slučajevima gde strane žele brzo i efikasno rešenje sporova izvan sudskog sistema. Pravni stručnjaci specijalizovani za arbitražno pravo igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju pravičnog i efikasnog rešenja sporova putem ovog alternativnog metoda rešavanja sporova.

Restitucija oduzete imovine

Pružanje usluga iz oblasti restitucije imovine obuhvata pravne aktivnosti i savetovanje vezano za vraćanje ili kompenzaciju imovine koja je bila oduzeta ili konfiskovana tokom određenih istorijskih događaja, političkih promena ili pravnih postupaka. Ova oblast često uključuje komplikovane pravne i istorijske aspekte, a pravni stručnjaci igraju ključnu ulogu u procesu restitucije imovine. Evo nekoliko ključnih usluga i aktivnosti u okviru restitucije imovine:

 

 1. Pravno savetovanje: Pravni savetnici pružaju informacije i savete vlasnicima ili naslednicima koji traže povraćaj oduzete imovine ili pravičnu kompenzaciju.
 2. Priprema zahteva za restituciju: Pomaganje klijentima u pripremi i podnošenju zahteva za restituciju imovine nadležnim organima ili komisijama.
 3. Dokazivanje vlasništva: Pomaganje u prikupljanju dokaza i istorijske dokumentacije koji potvrđuju vlasništvo nad oduzetom imovinom.
 4. Pregovaranje i posredovanje: Pregovaranje sa vladinim ili drugim relevantnim organima kako bi se postigao dogovor o povraćaju imovine ili kompenzaciji.
 5. Pravno zastupanje: Pravni stručnjaci zastupaju klijente u slučaju da se postupak restitucije završi na sudu ili drugim pravosudnim telima.
 6. Postupci izvršenja: Ako se odluka o restituciji donese, pravni stručnjaci pomažu u sprovođenju te odluke i osiguravaju da se imovina vrati vlasnicima.

 

Restitucija imovine je često važan deo pravde za one čija je imovina bila nepravedno oduzeta ili konfiskovana. Pravni stručnjaci u ovoj oblasti rade na obezbeđivanju pravde i povraćaju ili obeštećenju oštećenih strana, često se suočavajući s komplikovanim pravnim, istorijskim i političkim pitanjima.

Treba vam pravna pomoć?